Tel. 070 - 678 94 13
Tel. 016 - 48 22 33

Mail:            parabol.tv@telia.com
Hemsida:     www.parabol.tv